Fotografia – Ana Pereira
Evento – Jameson Urban Routes 2016
Promotor – Musicbox Lisboa | Jameson